Käyttöehdot:

1. Periaate:

Golf 24 Oy tarjoaa rekisteröityneille asiakkailleen (Asiakas) laadukkaita vapaa-ajan palveluita, perustuen palveluiden laadun jatkuvaan kehittämiseen ja niistä syntyvien kulujen tarkkaan hallintaan.

Palvelujen käyttö vaatii näiden käyttöehtojen lukemisen, ymmärtämisen ja hyväksymisen. Golf 24 Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisella päätöksellä ja muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaille sähköpostitse.

2. Käyttöehdot:

Nämä Käyttöehdot on laadittu Golf 24 Oy:n ja Asiakkaan molemmin puolisen oikeusturvan varmistamiseksi kaikissa tilanteissa ja niihin sitoutumalla molemmat osapuolet varmistavat omat oikeutensa kaikissa olosuhteissa.
Asiakas sitoutuu noudattamaan tätä käyttöehtosopimusta ja kaikkia Golf 24 Oy:n palveluita koskevia sääntöjä.
Mikäli Asiakas ei noudata käyttöehtoja tai sääntöjä, voidaan hänen käyttäjätunnuksensa ja pääsy Golf 24 Oy:n tiloihin evätä toistaiseksi tai lopullisesti. Riita ja epäselvyystilanteet ratkaistaan ensisijaisesti sovittelumenettelyn kautta ja jos ratkaisua ei löydy, niin Kouvolan käräjäoikeudessa. 


3. Toiminta: 

Asiakas rekisteröityy Golf 24 Oy:n WWW-sivujen kautta palveluun ja ilmoittaa siellä kaikki vaaditut tiedot, vahvistaa ne oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan tämän käyttöehtosopimuksen ehtoja ja palveluiden sääntöjä. Samalla Asiakas luo oman profiilinsa Golf 24 Oy:n verkkopalveluun. Väärien henkilötietojen antaminen on laissa määrätty rangaistavaksi teoksi ja siitä seuraa automaattisesti elinikäinen porttikielto Golf 24 Oy:n tiloihin.

Rekisteröitynyt Asiakas maksaa tilisiirrolla (tieto kenttään oma nimi tai jäsennumero) vähintään 5€uron suuruisen summan Golf 24 Oy:n tilille. Summa muutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan Palvelupisteiksi Asiakkaan profiiliin kahden arkipäivän kuluessa. Näillä palvelupisteillä Asiakas voi varata peli/harraste aikaa Golf 24 Oy:n toimitiloista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lista toimitiloista ja tarjolla olevista peli/harraste mahdollisuuksista löytyy Golf 24 Oy:n WWW-sivuilta osoitteesta www.golf24.fi.

Golf 24 Oy sitoutuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tarjoamaan Asiakkaalle laadukkaita vapaa-ajan harraste palveluita erikseen määritettyjen palveluiden ja ohjeiden mukaisesti.

Mikäli Asiakas ei saa olettamansa laadun ja tason mukaista vastinetta käyttämilleen palvelupisteille, tulee hänen reklamoida siitä kirjallisesti Golf 24 Oy:n sähköpostiin ( caddie@24golf.fi ) viikon kuluessa tapahtuneesta ja mahdollisessa laitteiston vikatilanteessa ilmoitettava siitä välittömästi kussakin toimitilassa esillä olevaan puhelinnumeroon. Mikäli todetaan palvelun laadun tai tason olennaisesti heikentyneen ehdoissa mainituista, on Asiakas oikeutettu mahdolliseen käytettyjen palvelupisteiden palautukseen tai muuhun hyvitykseen.

 


4. Maksut:

Asiakkaan Golf 24 Oy:n tilille maksamia maksuja ei palauteta missään tilanteessa. Asiakas voi varata palvelupisteillään peli/harraste aikaa Golf 24 Oy:n toimitiloista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos Asiakkaan profiilin saldo menee miinukselle, voidaan profiilin saldo laskuttaa Asiakkaalta aina kunkin kuukauden lopussa maksuehdolla 14pv netto. Mikäli Asiakas on estynyt itse saapumaan varaamalleen peli/harrastevuorolle, voi hän luovuttaa käyttöoikeuden kolmannelle osapuolelle, mutta on silti edelleenkin vastuussa varaamastaan tilasta normaalien käyttöehtojen mukaan.

 

5. Varaus:

Asiakkaan varaaman peli/harrastevuoron pituus on aina 55min. Aika alkaa aina tasatunnilta ja päättyy viittä minuuttia vaille seuraavan tasatunnin. Jos Asiakas on varannut kaksi tai useampia peräkkäisiä vuoroja samaan kohteeseen, jatkuu aika katkeamattomana ensimmäisen tunnin tasatunnista viimeisen tunnin viittä vaille tasatunnin aikaan.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että meneillään oleva peli ym. saadaan päätökseen tai tallennettua viimeistään viittä vaille sen tasatunnin, jolloin hänen varaamansa aika loppuu. Tiloista tulee poistua varatun ajan loputtua.

Mikäli Asiakas tahallisesti ylittää oman aikansa tai muuten häiritsee seuraavalle vuorolle saapuvaa  Asiakasta, voidaan häneltä veloittaa seuraavan vuoron ohjehinnan mukainen veloitus.

 

6. Valvonta ja vastuut:

Golf 24 Oy:n tiloissa on aina 24/7 tallentava kameravalvonta. Tiloissa voi olla myös laitteistojen toimintaa liittyviä kameroita. Kaikkiin kameroihin koskeminen on kiellettyä. Valvontajärjestelmää käytetään varattujen vuorojen kellon aikojen noudattamisen valvomiseen ja mahdollisten vahinko ja ilkivalta tapausten selvittämiseen. Tallennettua videovalvontamateriaalia ei luovuteta kolmansille osapuolille (esim. poliisi) muussa kuin epäillyssä ilkivaltatapauksessa, ilman nauhoitteella olevien henkilöiden lupaa.

Tilan käyttöönsä varannut Asiakas on vastuussa kaikesta varaamassaan tilassa tapahtuvasta toiminnasta varaamansa ajan loppuun ja edelleenkin niin pitkään kunnes viimeinenkin hänen vuorollaan sisään päästetty henkilö on poistunut tiloista. Asiattomien henkilöiden päästäminen tiloihin on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli tiloista tavataan sinne kuulumattomia henkilöitä, tai näin epäillään käyneen, tai ilkivaltaa havaitaan, tulee siitä välittömästi ilmoittaa tilan seinällä olevaan puhelinnumeroon. Asiakkaan tulee itse varmistua siitä, että hän tai kukaan hänen seuralaisistaan ei vaaranna läsnäolijoita toiminnallaan, esim. lyömällä palloa siten, että se saattaisi osua johonkin paikallaolijoista, tai että se vahingoittaisi laitteistoa tai rakenteita. Mahdollisista vahingoista, onnettomuuksista ja vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi pelipaikan seinällä esillä olevaan numeroon. Tiloissa ei saa pelata päihtyneenä eikä minkään huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Tupakointi tiloissa on kiellettyä.

 

 

7. Henkilö- ja tunnistetiedot:

Golf 24 Oy:n käyttäjiltään keräämiä henkilö- ja tunnistetietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muun kuin ilkivalta- tai rikosepäilyn johdosta.

Golf 24 Oy sitoutuu käsittelemään ja säilyttämään henkilö- ja tunnistetietojaan henkilötietolain mukaan.